Sidhuvudbild
Meny

1940-1965

fram mot 100 år...

1940
Vid styrelsens sammanträde den 5 oktober beslutas att låta trycka en, av pastor Hedlund författad, minnesskrift över fösamlingens verksamhet.
Församlingens 75-års jubiléum firas vid Allhelgonahögtiden med missionsföreståndare Joh. Gustafsson som högtidstalare.

1941 Församlinge beslutar att öppna ett postgirokonto.
Lilla salen återinviges 7 september efter värmeledningsinstallation och renovering.

1944 Överlärare Ernst R. Andersson anmäler att han ämnar bygga en bostadsfastighet på tomten gränsande till Immanuelskyrkan.

1945 Den 20 januari börjar en mötesserie i alliansens tecken med missionär Aron Andersson som ledare.
Svenska Betelföreningens årskonferens den 5-6 maj blir en minnesvärd högtid inför den väntade freden.

1946 Musikfanjunkare Sten Carlsson blir körledare efter M. Enocson som flyttar till Karlshamn.

1949 Hallands Ansgariiförening firar 50-års jubiléum och pastor Simon Segerberg utkommer med en minnesskrift: "På kallelsens bud i Hallalnds bygder"

1950 En mötesserie med ungdomssekreterare Reidar Jahnsen, Oslo hålls i början av året och den 17 - 22 oktober gästas församlingen av fem unga amerikaner som representerar rörelsen "Youth for Christ".
Immanuelskyrkan har nu varit i bruk i 50 år och jubiléum hålls i november. Hypotekslånet är nu återbetalt.

1951 Vid årsmötet i februari rapporteras 173 medlemmar i församlingen och mer än 600 barn i sondagsskolan.

1952 Ny religionsfrihetslag träder i kraft i och med årsskiftet.

1953 Den nya sångboken "Sånger och Psalmer" tas i bruk den 12 april.
SMU har riksläger vid sommarhemmet den 30/6 - 12/7.
Beslut tages om att köpa in Daw. Larsson´s stuga invid sommarhemmet och överläggningar om renovering av lilla salen börjar.
I oktober leder pastor Axel Jansson en mötesserie.

1954 Pastor Hammar erhåller styrelsens tillstånd att försöka skaffa instrument för en ev. blåsorkester. Hammar hade från Götarps brunn erhållit en piporgel att användas för församlingens räkning.
Invigning av Lilla salen efter en omfattande renovering och utbyggnad. Kostnaden uppgick till omkring 30'000 kronor.

1956 Årsmötet fattar beslut om att göra vissa förbättringar i fråga om vaktmästarbostaden och ungdomsrummet å andra våningen, samt att låta utföra tillbyggnad av verandan vid Sommarhemmet.
Beslut fattas om inköp av aggregat för oljeeldning i kyrkan.

1957 Det beslutas att göra försök att förverkliga de planer i fråga om ungdomsarbetet som uppgjorts av SMU's centrala ledning. Allt ungdomsarbete samlas nu under ett tak: SMU-scout 10-13 år, SMU-junior 13-16 år och SMU-senior 16 år och uppåt. SMU's motto: För Kristus och församlingen. SMU's uppgift: "Föra Guds evangelium till unga människor, samt befrämja personlig kristen tro, fostran och gärningar."
I början av april meddelas att Jönköpings Ansgariiförening inköpt en rymlig tomt med byggnader i Vilshärad för att där ordna en ungdomsgård för distriktet.

1958 Beslut fattas om individuella nattvardskalkar.
Pastor Hammar erhåller styrelsens medgivande att bilda en blåsorkester, som det fanns ett stort intresse för bland ungdomarna.

1959 Verksamheten i Betaniasalen, som pågått under något mer än 50 år upphör. Vid församlingens årsmöte beslutas intaga 16 nya medlemmar. 7 december anmäldes en donation av d:r Laura Petri 4'460 kr, vilket blir grundplåt till en reparationsfond för kyrkan.

1960 Svenska Söndagskolerådet håller årsmöte i Immanuelskyrkan.

1961 Kostnaderna för omändringsarbeten i pastorsbostaden uppgår till c:a 15'000 kronor, frivilligarbete oräknat.
Pastor Börje Larsson installeras Alla Helgons Dag av distriktsföreståndare Gunnar Björkborg. Efter att pastor Gunnar Hammar flyttat till Åmål i augusti har pastor Erik Borgfors varit vakansvikarie.
I november beslutas om utgivande av Immanuelskyrkans prograamblad.

1962 Styrelsen får församlingens uppdrag att utföra nödvändig isolering av kyrkans tak och golv, samt även att göra utredning om övriga åtgärder för att kyrkan skall få ett värdigt och tilltalande utseende.
Slöjdläraren Eric Lundén skänker till församlingen ett konstverk i trä, med de tre korsen som motiv.

1963 Församlingsmötet den 27/1 beslutar att beställa en ny orgel hos Bröderns Johanssons orgelfabrik., Tostared. Åt orgelkommittén, med kantor Evald Håkansson som sakkunnig, överlämnas att fullfölja beställningen. Vid årsmötet tillsätts en insamlingskommitté för orgelbygget. Vid församlingsmöte i maj beslutas om bl.a. ny värmeledning.

1964 I januari hålls Missionsdagar, med missionsutställning, under ledning av missionär Jakob Bjerhagen.
Det nya värmesystemet inmonteras i början av året. Kostnad c:a 20'000 kronor.
Arkitekt Sven Wallqvist anmodas att lämna förslag i fråga om kyrkans fortsatta restaurering. Den 7 juni beslutar församlingen att bygga om estraden i enlighet med ett av arkitekt Wallqvist lämnat alternativ.

1965 Gustaf Beckmans målerifirma antages att utföra ommålning av kyrkans väggar och bänkar, vartill sedan även kom läktarbarriär, pelare och vestibuler.
Kyrkan öppnas igen för gudstjänster den 14 april. Mycket frivilligt arbete utförs under den mer än årslånga restaureringen. De största insatserna görs av Karl Lindén och Gunnar Johansson.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman