Sidhuvudbild
Meny

1900-1940

Vidare fram till 75-års jubiléet

Fdm.jpg 1900
Den 24 maj invigs Immanuelskyrkan för sitt ändamål av dåvarande missionsföreståndaren, doktor E. J. Ekman.
Lektor P. P. Waldenström predikade både på förmiddagen och eftermiddagen.
Övriga medverkande var församlingens föreståndare F. L. Hansson,
pastor J. M. Ahnström och distriktsföreståndare Aug. Hansson.
Fredrik Engelke läste en för tillfället författad dikt, "Immanuelskyrkan".
Kyrkan, med läktare, rymmer 800 - 900 personer. Kostnaden för byggnationen var 115'000 kr, inklusive inventarier.

1901 Den 13 mars bildas Immanuelskyrkans Ungdomsförening.
Konstnären Ludvig Frid utför en omfattande freskomålning på det spetsbågade fältet ovan estraden, som avtäckes under en gripande högtidsstund den 1 december.

1905 Glödljus installeras i kyrkan i stället för de dittills varande båglamporna.

1907 Folkskolelärare Hugo Salander utses till församlingens organist, ett uppdrag som han innehar till 1919, då han flyttar till Uppsala.

1914 Församlingen anställer Elisabeth Sporre som församlingssyster. Under ett och ett halvt år arbetar hon bland sjuka och fattiga.

1916 En mötesserie hålls under ledning av pastor P. E. Sandberg. Efter detta upptages 44 nya medlemmar i församlingen.

1918 Immanuelskyrkans Juniorförening bildas den 20 januari.

1921 Beslut tages att Svenska Missionsförbundets nya sångbok skall tas i bruk från och med julhelgen.

1926 I och med stadgeändring den 7 mars ändras församlingens namn till Halmstads Missionsförsamling.

1927 Sångkören håller 50-års jubileum den 20 november.

1928 Vid årsmötet meddelas att fröken Fina Hägerbäck donerat sin stuga till församlingen.

1931 Pastor A. Essloff börjar en mötesserie den 17 januari, och den 22 mars bevilljas 23 nya medlemmar inträde i församlingen.

1932 Den 1 februari tar Ragnar Kristiansson över som vaktmästare efter Johannes Sjövall som haft uppdraget i över 30 år.

1933 En scoutbetonad verksamhet för pojkar i åldern 10-12 år startar. Benämningen blir Våra Pojkar eller V.P. Senare tillkommer en liknande verksamhet bland flickor; V.F.

1935 Vid ett församlingsmöte den 19 augusti beslutas att köpa en tomt på omkring 1580 m2, för att bygga ett sommarhem. Tomten är nr. 6 i kvarteret Strandpiparen, Östra stranden.

1936 Kantor Manne Enocson antages till organist och körledare.
Den 7 juni invigs sommarhemmet på Östra stranden.
Den 6 september beslutar församlingen att antaga orgelbyggare Eriksens anbud om en ny orgel för 6'400 kr.

1937 Den 2 maj får Alex. Andersson, Hedlund och M. Enocson i uppdrag att verkställa församlingens beslut om dopgrav.
Den 5 september invigs den nya orgeln under medverkan av musikdirektör Carl Elow Nordenström, Jönköping.

1939 Den indiske sadhun D. Biswas håller i början av året en mötesserie.

Paragraf 7 i styrelseprotokoll från den 2 september lyder som följer:
"Följande så en stunds samtal om det allvarliga läge Sverige kommit i genom det påbörjade kriget, i första hand mellan Tyskland och Polen. Vid en allmän mobilisering kommer antagligen även kyrkan att tagas i anspråk".
Så sker också någon tid på våren och försommaren 1940.

Hemsidesansvarig

Lars Fredman